Regulamin karty podarunkowej

Regulamin wydawania i korzystania z Karty Podarunkowej Japonskienoze.pl

I. Przedmiot regulaminu

Niniejszy regulamin określa warunki nabywania i korzystania z Kart Podarunkowych, w szczególności prawa i obowiązki użytkowników w/w kart oraz obowiązki i zakres odpowiedzialności wystawcy kart.

II. Definicje

1. Wystawca – Hiendkitchen Adam Wolny wpisany do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki pod adresem ul. Natalii Gąsiorowskiej 10, 03 - 107 Warszawa, NIP 5242269381, REGON 146531342
2. Karta – będąca własnoćią Wystawcy i wydana Karta Podarunkowa w formie papierowej, umożliwia klientowi dokonywanie zakupów w Sklepach (stacjonarnych oraz internetowym) do wysokości jej wartości nabitej przy zakupie karty podarunkowej i w okresie jej ważności, który wynosi 12 miesięcy.
3. Klient – posiadacz karty podarunkowej.
4. Towary – dostępne produkty oferowany w sprzedaży w Sklepie Internetowym.
5. Regulamin – niniejszy Regulamin dotyczy Karty Podarunkowej Japonskienoze.pl

III. Nabycie Karty Podarunkowej

1. Nabycie Karty Podarunkowej możliwe jest na stronie internetowej oraz w sklepach stacjonarnych.
2. Zapłata za Kartę Podarunkową w sklepie internetowym może nastąpić przy pomocy szybkiego przelewu Przelewy24 oraz PayPal.
3. Zapłata za Kartę Podarunkową w sklepie stacjonarnym może nastąpić przy pomocy karty płatniczej oraz gotówki.
4. Kod do Karty Podarunkowej zostanie wygenerowany i aktywowany po zaksięgowaniu wpłaty. Brak wpłaty powoduje że Karta Podarunkowa nie zostanie wygenerowana i aktywowana.
5. Wartość na jaką Karta Podarunkowa umożliwia Klientowi nabycie Towarów w sklepie jest równa kwocie odpowiadającej wartości nominału karty.

IV. Zasady korzystania z Karty Podarunkowej Japonskienoze.pl

1. Realizacja Karty Podarunkowej polega na umożliwieniu nabycia przez Klienta Towarów w Sklepie Japonskienoze.pl w zamian za przedstawienie Wydawcy Karty Podarunkowej w procesie płatności za te Towary.
2. W sytuacji, gdy wartość nabywanego Towaru jest wyższa niż wartość nominalna Karty Podarunkowej, Klient zobowiązany jest do zapłaty różnicy pomiędzy ceną Towaru i wartością Karty Podarunkowej w drodze płatności dokonywanych za pośrednictwem Usługi Płatniczej.
3. Wydawca nie dopuszcza dokonania płatności w Sklepie Japonskienoze.pl w ramach jednej Transakcji za pomocą kilku Kart Podarunkowych.
4. Wystawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w przypadku:
a) upływu terminu ważności Karty Podarunkowej,
b) braku technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej (w szczególności w sytuacji braku możliwości uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wystawcy), z tym zastrzeżeniem jednak, że Wystawca zrealizuje Kartę Podarunkową niezwłocznie po ustaniu przeszkody wskazanej w tym punkcie,
c) w przypadku, gdy działania Klienta naruszają postanowienia Regulaminu Japonskienoze.pl lub gdy Klient podjął jakiekolwiek działania mające na celu ominięcie zabezpieczeń stosowanych przez Wydawcę lub polegających na fałszowaniu danych,
d) uprzedniego wykorzystania Karty Podarunkowej.
5. W przypadku, gdy działania Klienta naruszają postanowienia Regulaminu Japonskienoze.pl lub gdy Klient podjął jakiekolwiek działania mające na celu ominięcie zabezpieczeń stosowanych przez Wydawcę lub polegających na fałszowaniu danych, Wystawca ma także prawo dokonać blokady konta Klient prowadzonego na jego rzecz w Serwisie.
7. Środki z Karty Podarunkowej, które nie zostały wykorzystane nie podlegają zwrotowi.
6. Karta Podarunkowa po przekroczeniu terminu jej ważności jest nieważna.

V. Reklamacje

1. Klientowi, który nabył Towar z wykorzystaniem Karty Podarunkowej, przysługuje prawo do złożenia reklamacji dokładnie opisanej w Regulaminie serwisu Japonskienoze.pl
2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres HIENDKITCHEN ADAM WOLNY , ul. Natalii Gąsiorowskiej 10, 03 - 107 Warszawa, na adres poczty elektronicznej: reklamacje@hiendkitchen.com, numer telefonu +48 660 072 720.
3. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 3.
4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
5. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

VI. Zwroty karty podarunkowej

1. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
Świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.

VII. Postanowienia końcowe

1. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na inne korzyści majątkowe, w tym gotówkę.
2. Hiendkitchen Adam Wolny ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej, w sytuacji gdy:
a) upłynął 12 miesięczny termin ważności katy,
b) Karta Podarunkowa została już wykorzystana
c) W przypadku, gdy działania Klienta naruszają postanowienia Regulaminu Japonskienoze.pl lub gdy Klient podjął jakiekolwiek działania mające na celu ominięcie zabezpieczeń stosowanych przez Wydawcę lub polegających na fałszowaniu danych, Wystawca ma także prawo dokonać blokady konta Klient prowadzonego na jego rzecz w Serwisie.
3. Środki z Karty Podarunkowej, które nie zostały wykorzystane nie podlegają zwrotowi.
4. Regulamin Karty Podarunkowej wchodzi w życie z dniem 01.03.2021 r.